Hui-Zuo Xu

Articles by Hui-Zuo Xu:

JMI-12-87 » Sharp bounds for Sándor-Yang means in terms of quadratic mean (12/2018)