Jian Zhai

Articles by Jian Zhai:

DEA-02-35 » On the Dirichlet problem of Landau-Lifshitz-Maxwell equations (11/2010)