Jianwei Du

Articles by Jianwei Du:

JMI-13-32 » The harmonic index of two-trees and quasi-tree graphs (06/2019)