Nikola Naidenov

Articles by Nikola Naidenov:

MIA-20-51 » Some exact Bernstein-Szegö inequalities on the standard triangle (07/2017)