Nguyen Xuan Thao

Articles by Nguyen Xuan Thao:

MIA-18-109 » Hartley-Fourier cosine generalized convolution inequalities (10/2015)
MIA-19-78 » Inequalities for the Hartley-Fourier cosine polyconvolution (07/2016)