Ti Ren Huang

Articles by Ti Ren Huang:

MIA-20-74 » Inequalities for zero-balanced Gaussian hypergeometric functions (10/2017)
JMI-15-01 » Inequalities for Gaussian hypergeometric functions (03/2021)