Tian Yong Han

Articles by Tian Yong Han:

MIA-18-16 » Weak monotonicity and Chebyshev type inequality (01/2015)
JMI-11-84 » Mean central distance-central distance inequalities (12/2017)