Xiangdong Liu

Articles by Xiangdong Liu:

JMI-11-25 » The Davis-Gut law and Lai law for finitely inhomogeneous walks (03/2017)