Yi Wang

Articles by Yi Wang:

MIA-15-18 » A note on the estimate of Gamma distribution (01/2012)