Fangjian Huang

Articles by Fangjian Huang:

JMI-12-72 » Parameterized inequalities about a point in the plane of a triangle (12/2018)