Gaowen Xi

Articles by Gaowen Xi:

MIA-18-116 » A generalization of the Hilbert's type inequality (10/2015)