Guangcai Duan

Articles by Guangcai Duan:

JMI-08-58 » Some inequalities of operator monotone functions (12/2014)