Hong-Kun Xu

Articles by Hong-Kun Xu:

MIA-01-09 » Some Hilbert Space Characterizations and Banach Space Inequalities (01/1998)