Jiaqian Hu

Articles by Jiaqian Hu:

FDC-02-12 » The solution of fractional nonlinear Ginzburg-Landau equation with weak initial data (12/2012)