Jian-Mei Shen

Articles by Jian-Mei Shen:

MIA-23-68 » Sharp rational bounds for the gamma function (07/2020)