Jianbing Su

Articles by Jianbing Su:

JMI-09-03 » Generalization of Hua's inequalities and an application (03/2015)