Jiafan Zhang

Articles by Jiafan Zhang:

JMI-15-90 » On the generalized quadratic Gauss sums and its upper bound estimate (12/2021)