Jiazheng Zhou

Articles by Jiazheng Zhou:

DEA-12-03 » Antisymmetric solutions for a class generalized quasilinear Schrödinger equations (02/2020)