Li Yin

Articles by Li Yin:

JMI-16-62 » Monotonic properties for ratio of the generalized (p,k)-polygamma functions (09/2022)