Nikola Sarapa

Articles by Nikola Sarapa:

MIA-04-19 » On an inequality for the entropy of a probability distribution (04/2001)