P. J. Herrero Piñeyro

Articles by P. J. Herrero Piñeyro:

MIA-09-36 » Some optimization problems for the minimal annulus of a convex set (04/2006)
JMI-04-14 » Relating the minimal annulus with the circumradius of a convex set (03/2010)