Qianqiao Guo

Articles by Qianqiao Guo:

MIA-13-38 » Hardy inequalities with remainder terms for the generalized Baouendi-Grushin vector fields (07/2010)