Qianfeng Hu

Articles by Qianfeng Hu:

OaM-16-79 » Generalized Choi-Kraus dilations of linear maps between matrix algebras (12/2022)