Shu-Xin Miao

Articles by Shu-Xin Miao:

OaM-16-30 » Proper nonnegative splittings over proper cones of rectangular matrices (06/2022)