Siyuan Shen

Articles by Siyuan Shen:

JMI-10-14 » A characterization of matrix inequality A≥B≥C via Karcher mean (03/2016)
OaM-11-16 » A generalized Matharu-Aujla inequality (03/2017)