Toshiyuki Takasaki

Articles by Toshiyuki Takasaki:

MIA-11-51 » Basic indexes and Aluthge transformation for 2 by 2 matrices (10/2008)