Tianyu Wang

Articles by Tianyu Wang:

MIA-20-32 » Generalized von Neumann-Jordan constant C(p)NJ(X) for the regular octagon space (04/2017)