Wan-lan Wang

Articles by Wan-lan Wang:

MIA-08-55 » A generalization of Maclaurin's inequalities and its applications (10/2005)
JMI-07-20 » Inequalities of J-P-S-F type (06/2013)