Xiao-Li Hu

Articles by Xiao-Li Hu:

JMI-04-55 » Two new inequalities for gaussian and gamma distributions (12/2010)