Xiaochun Li

Articles by Xiaochun Li:

JMI-08-07 » On k-quasi-paranormal operators (03/2014)
JMI-09-13 » Contractions and the spectral continuity for k-quasi-paranormal operators (03/2015)