Xin-Min Zhang

Articles by Xin-Min Zhang:

MIA-01-31 » Optimization of Schur-convex functions (07/1998)