Xifu Liu

Articles by Xifu Liu:

MIA-18-106 » The Hermitian and nonnegative definite solutions of AX=B subject to CXC* ≥ D (10/2015)