Xiaojing Liu

Articles by Xiaojing Liu:

JMI-14-78 » One dimensional weighted Hardy's inequalities and application (12/2020)