Xiaoling Zhou

Articles by Xiaoling Zhou:

JMI-15-40 » Approximation properties of modified Kantorovich type (p,q)-Bernstein operators (06/2021)