Xiaoyu Jiang

Articles by Xiaoyu Jiang:

OaM-16-26 » Generalizing the Ando-Hiai inequality for sectorial matrices (06/2022)