Xinzhong Zhu

Articles by Xinzhong Zhu:

JMI-17-34 » Multiplicative perturbation analysis for the generalized Cholesky block downdating problem (06/2023)