Yang-Fan Xu

Articles by Yang-Fan Xu:

JMI-14-01 » Inequalities for generalized trigonometric and hyperbolic functions with one parameter (03/2020)