Yong-Li Wang

Articles by Yong-Li Wang:

JMI-13-58 » A survey for generalized trigonometric and hyperbolic functions (09/2019)