Zhong-Hua Shen

Articles by Zhong-Hua Shen:

JMI-14-01 » Inequalities for generalized trigonometric and hyperbolic functions with one parameter (03/2020)