Zhong-Qi Xiang

Articles by Zhong-Qi Xiang:

JMI-10-72 » New inequalities for g-frames in Hilbert C-modules (09/2016)
JMI-11-26 » New types of inequalities for fusion frames (03/2017)
JMI-12-70 » Some new inequalities for K-frames (12/2018)