Zhen You Huang

Articles by Zhen You Huang:

OaM-05-08 » Ambarzumyan-type theorems on star graphs (03/2011)