Zhihua Wang

Articles by Zhihua Wang:

JMI-11-08 » Functional inequalities in matrix Banach spaces (03/2017)
JMI-17-106 » Stability of additive functional inequality in various normed spaces (12/2023)